Vous êtes travailleur bulgare en France

Publié le 22 août 2019 | Dernière mise à jour le 30 septembre 2019

Вие сте български работник във Франция

Информирайте се за Вашите права във Франция !

Споразумение за административно сътрудничество от 30 май 2018 г. и протокол за оперативно изпълнение, подписан на 7 юни 2017 г., определят съвместните действия на френската и българската инспекция по труда във връзка с борбата срещу недекларирания труд и спазването на социалното законодателство в случай на трансгранично командироване на работници.

Тези действия включват по-конкретно информиране и осведомяване на работниците и служителите за приложимото във Франция трудово право.

В рамките на инициатива, подкрепена от ЕС по проекта EURODETACHEMENT, българската Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и френската агенция по труда организират две информационни срещи за българските работници в района :

На място ще намерите документи на български език относно правилата на трудовото право и колективните трудови договори, които се прилагат към положението Ви във Франция.

На тази среща ще бъде представен и проект за сътрудничество, който се осъществява от няколко години, между френския синдикат FGA CFDT и българския КТ ПОДКРЕПА за информиране на българите, работещи в селското стопанство във Франция.


Настоящите срещи се провеждат с финансовата подкрепа на Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) (2014-2020)